Privacy policy

DERDEN

De informatie tijdens de coaching consulten en behandelingen wordt niet met derden gedeeld met uitzondering als u daar schriftelijk toestemming voor geeft en uitsluitend op uw eigen verzoek.

DISCLAIMER

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Reconnect to Eros en de visie van waaruit gewerkt wordt. . De informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Reconnect to Eros kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door Reconnect to Eros geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

AUTEURSRECHT

De website (www.reconnect-to-eros.com) is eigendom van Henriette Versteijnen. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen de tekst, de vormgeving, en de beelden en geluiden, behoren toe aan Henriette Versteijnen of derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Reconnect to Eros. De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reconnect to Eros worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

AANPASSEN / UITSCHRIJVEN COMMUNICATIE

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onze contactgegevens onderaan dit document.

AANSPRAKELIJKHEID

Door deze website te bezoeken gaat u er mee akkoord dat Reconnect to Eros niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet door Reconnect to Eros. Een en ander laat onverlet dat Reconnect to Eros in geen geval aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van de zijde van Reconnect to Eros.

TOEGANG

Reconnect to Eros behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving enige gebruiker de toegang tot deze website of enig deel daarvan te ontzeggen.

WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Reconnect to Eros behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het publiceren ervan op deze website of door het rechtstreeks koppelen ervan vanuit deze website van kracht zijn. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

VRAGEN EN FEEDBACK

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Reconnect to Eros
Meidoornweg 142
1171KC Badhoevedorp (NL)
+31641249880
henriette@reconnect-to-eros.com